Преглед на файлове

- added hardening compiler- and linker flags

master
Andreas Romeyke преди 10 месеца
родител
ревизия
5a5a36b46f
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      CMakeLists.txt

+ 5
- 0
CMakeLists.txt Целия файл

@@ -1,5 +1,10 @@
cmake_minimum_required (VERSION 2.6)
project (libcbag)

# add default CFLAGS
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} -Wl,-z,relro -fPIE")

add_subdirectory(src)
# TESTS
add_subdirectory(test)


Зареждане…
Отказ
Запис